Gå till innehåll
Undersajt
Undersajt

Stadgar

STADGAR för KARLSTADS CURLINGKLUBB
Fastställda av årsmötet 2009-06-08 Reviderade 2013-06-10

INNEHÅLL

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
2 § Sammansättning
3 § Tillhörighet m m
4 § Beslutande organ
5 § Firmateckning
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
7 § Stadgetolkning m m
8 § Stadgeändring
9 § Upplösning av föreningen

KAPITEL 2 FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10§ Medlemsskap
11§ Utträde
12§ Uteslutning
13§ Medlems rättigheter och skyldigheter
14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

KAPITEL 3 ÅRSMÖTE, VÅRMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
15§ Tidpunkt, kallelse
16§ Förslag till ärenden att behandlas av års- och vårmötet
17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på års- och vårmötet
18§ Beslutförhet
19§ Beslut och omröstning
20§ Valbarhet
21§ Ärenden vid årsmötet
22§ Ärenden vid vårmötet
23§ Extra årsmöte

KAPITEL 4 VALBEREDNINGEN
24§ Sammansättning, åliggande

KAPITEL 5 REVISORER
25§ Revision

KAPITEL 6 STYRELSEN
26§ Sammansättning
27§ Styrelsens åliggande
28§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
29§ Överlåtelse av beslutanderätten

KAPITEL 7 TVIST
30§ Skiljeklausul

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Karlstads Curlingklubb, stiftad den 10 december 1926, har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att bereda sina medlemmar tillfälle att idka curlingspel och i övrigt främja denna idrott. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

3 § Tillhörighet m m
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Curlingförbundet
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom curlingdistriktsidrottsförbund (CDF) Värmlands-Örebro Läns CF (VÖLCF).
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF- eller CDF- är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, vårmötet samt extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 juli till den 30 juni

7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller vårmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

KAPITEL 2 FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hederledamot.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
  föreningens or­gan.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
  upplösning av för­e­ningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 15 september samt de övriga
  avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

KAPITEL 3 ÅRSMÖTE, VÅRMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före den 15 oktober på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Vårmöte hålls före den 31 mars på plats styrelsen bestämmer
Kallelse till årsmötet eller vårmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötena tillställas med­lemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av års- och vårmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet och vårmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet eller vårmötet . Styrelsen skall till årsmötet eller vårmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på års-och vårmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på års- och vårmötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering.
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som er­hållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna räkenskapsåret.
 7. Revisor/revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verk­samhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Eventuell revidering av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret antagen på vårens medlemsmöte.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Ärenden vid vårmötet
Vid medlemsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Fastställande av medlemsavgifter
 7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet ( 3 st ) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
  f) ombud jämte suppleant till VÖLCF-möten
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 10. Övriga frågor

23 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i
17 § och 18 §.

KAPITEL 4 VALBEREDNINGEN
24 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le­damöter bör vara lika förde­lat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 4 veckor före vårmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före vårmötet skall valberedningen, ex på hemsidan, meddela röstberättigade medlemmar sina förslag.

KAPITEL 5 REVISORER
25 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före års­mötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 5 dagar före årsmötet.

KAPITEL 6 STYRELSEN
26 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befatt­ning inom styrelsen.

27 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
  betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
  handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
  beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
  organisationer m.fl,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
  bok över för­eningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
  särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
  övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
  priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
  som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
  till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.
Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall undertecknas avordförande och sekreterarene för mötet samt av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

29 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen här

KAPITEL 7 TVIST
30 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Postadress

Karlstads CK - Curling
Stadionvägen 8
65340 Karlstad

Besöksadress

Vid entrén till Tingvalla
Isstadion
Stadionvägen 8 Karlstad

Kontakta oss

Tel: 054-15 75 75
E-post: info@kck.se